Regulamin serwisu "?wiadome zakupy"

 1. W?a?cicielem i administratorem portalu jest firma:
  AKTE Kacper Jasiorski
  ul. Kruszy?ska 77/3
  85-448 Bydgoszcz
  NIP: 9671215608,
  REGON: 340399705
 2. Korzystanie z tre?ci zawartych w www.swiadomezakupy.pl jest bezp?atne i jest rwnoznaczne z akceptacj? regulaminu.
 3. Definicje
  Administrator ? patrz pkt I
  Materia? ? dowolne tre?ci audiowizualne zawarte w Serwisie
  Konto ? panel u?ytkownika dost?pny po zarejestrowaniu si? w systemie Serwisu, daj?cy mo?liwo?? korzystania z dodatkowych funkcji Serwisu
  Serwis ? www.swiadomezakupy.pl
  Produkt ? artyku? spo?ywczy
  U?ytkownik ? osoba korzystaj?ca z Serwisu
  Aktywny U?ytkownik ? osoba, ktra za?o?y?a Konto w Serwisie
 4. Cel Serwisu
  Bezp?atna pomoc U?ytkownikom w racjonalnych zakupach art. spo?ywczych, udzielanie informacji o przys?uguj?cych prawach konsumenta oraz umo?liwienie Aktywnym U?ytkownikom wsp?tworzenie Serwisu.
 5. Uprawnienia U?ytkownikw
  1. Ka?dy Aktywny U?ytkownik ma prawo dokonywania ocen produktw, dodawania produktw do bazy danych, wsp?tworzenia ksi??ki kucharskiej, oferowania administratorowi innych materia?w audiowizualnych, uczestniczenia w promocjach, uczestnictwa w losowaniu upominkw, korzystania z funkcji "Lista Zakupw" oraz "Ulubione produkty".
  2. Serwis nie ponosi odpowiedzialno?ci za ewentualne szkody poniesione przez U?ytkownika powsta?e w wyniku lub w trakcie u?ytkowania z Serwisu. Ka?dy U?ytkownik korzysta z Serwisu oraz tre?ci w nim umieszczonych na w?asny koszt i ryzyko.
 6. Publikowanie w Serwisie
  1. Publikowane w Serwisie przez U?ytkownikw, informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, s? ich prywatnymi opiniami. Serwis nie ponosi odpowiedzialno?ci za ich tre??, w szczeglno?ci za naruszenie takimi publikacjami przez U?ytkownikw jakichkolwiek przepisw prawa czy praw osb trzecich. Za wszelkie naruszenia odpowiada Autor.
  2. Administrator Serwisu ma prawo do odmowy zamieszczenia proponowanego materia?u bez podania przyczyny odmowy.
  3. Serwisu nie ponosi odpowiedzialno?ci za ewentualne szkody wynik?e z umieszczenia materia?w dostarczonych przez Aktywnych U?ytkownikw.
  4. Zabrania si? umieszczania materia?w zawieraj?cych reklamy towarw, us?ug, komercyjnych serwisw internetowych oraz innych tre?ci dzia?aj?cych na szkod? Serwisu.
  5. W przypadku naruszenia Regulaminu Serwisu administrator ma prawo usun?? Konto Aktywnego U?ytkownika.
  6. Aktywny U?ytkownik upowa?nia administratora i moderatorw do dokonania korekt materia?w w zakresie poprawek stylistycznych i j?zykowych, dokonania skrtw, zmiany formy graficznej ew. zmiany tytu?u.
  7. Dostarczaj?c materia? Aktywny U?ytkownik wyra?a zgod? na jego wykorzystanie przez pozosta?ych U?ytkownikw do u?ytku osobistego.
  8. Korzystanie z tre?ci Serwisu nie oznacza nabycia przez U?ytkownika jakichkolwiek praw do ich wykorzystania w inny sposb ni? do u?ytku osobistego.
  9. Sposb dokonywania ocen produktw i dodawania nowych produktw do bazy omwiony jest na podstronie "Sposb korzystania z serwisu"
  10. W Serwisie obowi?zuje kultura osobista i zasady netykiety, dlatego wszystkie tre?ci zawieraj?ce wulgaryzmy zostan? z Serwisu usuni?te.
  11. Materia?y, znaki towarowe i zdj?cia wykorzystane w Serwisie nale?? do prawowitych w?a?cicieli i zosta?y u?yte tylko w celach informacyjnych.
  12. Serwis dok?ada wszelkich stara? by materia?y publikowane na ?amach Serwisu by?y pe?nowarto?ciowe, nie ponosi jednak odpowiedzialno?ci za ewentualne b??dy merytoryczne zawarte w udost?pnionych materia?ach, jak rwnie? nie gwarantuje, i? tre?? artyku?w jest aktualna.
 7. Polityka prywatno?ci
  1. Administratorem danych osobowych Aktywnych U?ytkownikw b?d?cych osobami fizycznymi w rozumieniu ustawy z 29 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r nr 101 z p?niejszymi zmianami) jest w?a?ciciel Serwisu.
  2. .Jedynymi danymi osobowymi przechowywanymi przez w?a?ciciela Serwisu s? adresy e-mailowe Aktywnych U?ytkownikw. Dane te s? niezb?dne w celu umo?liwienia za?o?enia konta, korzystania z mo?liwo?ci dodawania oceny bez konieczno?ci potwierdzania dokonania oceny na e-mailu, dodawania produktw oraz ewentualnego wys?ania upominkw i realizacji promocji czy reklamy.
  3. Je?eli Aktywny U?ytkownik nie wyrazi zgody, nie b?dzie otrzymywa? informacji marketingowych i handlowych. Zapisanie si? na Newsletter Serwisu oznacza zgod? na otrzymywanie powy?szych informacji.
  4. Aktywny U?ytkownik w ka?dej chwili ma mo?liwo?? wgl?du w swoje dane osobowe, poprawy ich lub ich likwidacji.
  5. W przypadku korzystania przez Aktywnego U?ytkownika z Serwisu niezgodnie z prawem lub Regulaminem jego dane osobowe mog? zosta? zachowane celem jego identyfikacji i ustalenia odpowiedzialno?ci.
  6. Dane osobowe Aktywnego U?ytkownika mog? by?, w uzasadnionych przypadkach, udost?pniane podmiotom upowa?nionym z litery prawa do ich otrzymania.
  7. W celu u?atwienia u?ytkownikowi korzystania z Serwisu, mo?emy stosowa? pliki cookies (ciasteczka). Zapisywane w nich dane nie pozwalaj? na powi?zanie z nimi ?adnego konkretnego u?ytkownika, nie s? w nich rwnie? przechowywane ?adne dane osobowe. Ponadto za po?rednictwem Serwisu wysy?ane s? ciasteczka firm trzecich (takich jak Google, Facebook, Twitter). Pliki cookies mog? by? przechowywane do momentu zamkni?cia przegl?darki lub do momentu usuni?cia ich z przegl?darki. Je?eli nie wyra?asz zgody na wykorzystanie plikw cookies wy??cz mo?liwo?? ich umieszczania w ustawieniach swojej przegl?darki. Wi?cej na podstronie Polityka Cookies.
 8. Zmiany funkcjonowania Serwisu i zmiany Regulaminu
  1. W?a?ciciel Serwisu mo?e w w ka?dej chwili dokona? zmian funkcjonalnych, tematycznych i prawnych Serwisu wynikaj?cych z rozwoju Serwisu lub zmian w ustawodawstwie prawnym. Mo?e to spowodowa? konieczno?? zmiany Regulaminu. Korzystanie z Serwisu po zmianach b?dzie rwnoznaczne z akceptacj? zmienionego regulaminu.
  2. W?a?ciciel Serwisu mo?e czasowo zawiesi? funkcjonowanie Serwisu.
  3. W?a?ciciel Serwisu mo?e bez jakichkolwiek uzgodnie? z U?ytkownikami usun?? Serwis z internetu.