REKLAMA

Poradnik konsumenta

Instytucje pomocne w ochronie zdrowia i praw konsumenta

 • Kategoria: Ochrona konsumenta
 • Data: 18.07.2013 17:26

Instytucje ochrony praw i bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Gdy zajdzie potrzeba, oby jak najrzadziej, w walce z producentami i dostawcami nie jesteście sami.
W zależności od rodzaju problemu macie do dyspozycji kilka instytucji, które pomogą w jego rozwiązaniu.
O Wasze zbiorowe prawa i interesy dba Państwowa Inspekcja Handlowa, która jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.
W indywidualnych sprawach pomoże miejski lub powiatowy rzecznik konsumenta, Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
Natomiast nad prawidłowymi warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia czuwa Państwowa Inspekcja Sanitarna (Sanepid).

Państwowa Inspekcja Handlowa.

Działalnością Państwowej Inspekcji Handlowej kieruje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poprzez centralę UOKiK oraz delegatury.
Zadania inspekcji wykonuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (organ wyższego stopnia) oraz Wojewodowie przy pomocy Kierowników Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej.

Zadania Państwowej Inspekcji Handlowej:

 • kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą,
 • kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach,
 • podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów,
 • kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu w zakresie oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług,
 • prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
 • organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich.
Adresy inspektoratów poniżej.

- woj. dolnośląskie
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 15a, 50-059 Wrocław
Sekretariat - 71 3442030, 71 3442038, 71 2442039
Fax - 71 3442602

- woj. kujawsko - pomorskie
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz
Centrala - tel. 52 323-16-10, 52 322-18-15
Sekretariat - tel. 52 323-16-10

fax  52 322-58-13, 52 323-16-27


- woj. lubelskie
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie
ul. Tomasza Zana 38 "C", 20-601 Lublin
tel. 81 528-07-47, fax 81 528-09-78

- woj. lubuskie
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
telefon: (95)  7225731,
fax: (95) 7200770

- woj. łódzkie
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi
ul. Gdańska 38, 90-950 Łódź
Sekretariat (42) 636-03-57;
fax: (42) 636-85-50

- woj. małopolskie
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie
ul.Wiślana 3, 31-007 Kraków
sekretariat@kraków.wiih.gov.pl

- woj. mazowieckie
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
tel.: 22-826-42-09,  22-826-18-30
fax: 22-826-21-95

- woj. opolskie
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu
ul. 1-go Maja 1, 45-068 Opole
skr. poczt. 328
telefon: 77 454-50-88
faks: 77 454-50-89


- woj. podkarpackie

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
ul. 8-go Marca 5, 35-959 Rzeszów
tel. (17) 862-14-53,  862-14-54, 
tel./ fax (17) 853-54-82


- woj. podlaskie
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku
 ul. Żelazna 9 lok. 1U, 15-297 Białystok
tel. 85 7428052, 85 7428059 fax 85 7435268

- woj. pomorskie
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk
sekretariat (58)3410877


- woj. śląskie
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice
tel. centr.: (32) 35 68 100
fax: (32) 35 68 103

skr. poczt. nr 178

- woj. świętokrzyskie

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach
ul. Sienkiewicza 76, 25-950 Kielce
skr. poczt. 347
tel. 41-366-19-41
fax 1-366-22-34

- woj. warmińsko- mazurskie

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 10, 10-540 Olsztyn
tel: (89) 527-27-65, 521-03-93
fax: (89) 527-42-51

- woj. wielkopolskie
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań
(61) 8507343 / (61) 8507337

- woj. zachodniopomorskie
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. (91)4225239,  4225230
fax (91)4225441

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jest organem administracji rządowej ustawowo odpowiedzialnym za realizację zadań z zakresu ochrony konsumentów. Jego działalność można podzielić na prace o charakterze legislacyjnym, informacyjno - edukacyjnym oraz kontrolnym.
Centralnym organem administracji rządowej podlegający Radzie Ministrów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy pomocy UOKiK wykonuje on zadania z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, rozwoju konkurencji i ochrony interesów konsumentów.

Zadania w zakresie ochrony konsumentów.

Do zadań UOKiK należą:
 • występowanie do wyspecjalizowanych jednostek i odpowiednich organów kontroli państwowej o wykonanie badań przestrzegania praw konsumenta,
 • podejmowanie działań wynikających z ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt,
 • występowanie do przedsiębiorców i związków przedsiębiorców w sprawach ochrony praw konsumentów,
 • inicjowanie badań towarów i usług,
 • nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów,
 • udzielanie pomocy organom samorządu terytorialnego oraz organizacjom społecznym zajmujących się ochroną praw konsumenta.
www.uokik.gov.pl

Rzecznik konsumenta.

W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Do ich kompetencji należy:
 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Adres właściwego terytorialnie rzecznika konsumenta znajdziecie dzwoniąc do właściwego inspektoratu Państwowej Inspekcji Handlowej (patrz wyżej)

Sądy polubowne.

Stałe polubowne sądy konsumenckie, działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, powołane są do rozstrzygania sporów o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży towarów i usług.
Jak wynika z nazwy sądu, aby sprawa znalazła się w sądzie zarówno konsument jaki I przedsiębiorca muszą wyrazić zgodę na ten tryb rozstrzygnięcia sporu.
Adres właściwego sądu znajdziecie poniżej.

Federacja Konsumentów.

Celem działania Federacji Konsumentów jest między innymi:
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumenta,
 • rozpowszechnianie zrównoważonej konsumpcji i rozwoju,
 • upowszechniania praw człowieka i swobód obywatelskich,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • działanie na rzecz rodziny,
 • ekologii i ochrony zwierząt.
Federacja działa poprzez 48 biur (adresy poniżej).
www.federacja-konsumentow.org.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

W odróżnieniu od Federacji Konsumentów nie ma biur regionalnych na terenie kraju, możemy więc zgłaszać problemy listownie, telefonicznie lub mailem.
Adres:
ul. Gizów 6,
01-249 Warszawa
Telefony:
Sekretariat - 022 634 06 68
Dział prawny i faks - 022 634 06 67
e-mail: sekretariat@skp.pl

Informacji o prawach konsumentów w Unii Europejskiej udziela Europejskie Centrum Konsumenckie .

Taka centra znajdują się również w pozostałych 26 krajach Unii Europejskiej, a także w Norwegii i Islandii. Jeżeli dokonujemy zakupu w innym kraju lub przez internet, do nich właśnie powinniśmy zwrócić się o pomoc.
Szczegółowe informacje na temat ECK znajdziemy na stronie www.konsument.gov.pl lub
Europejskie Centrum Konsumenckie
Plac Powstańców Warszawy 1
V piętro, pokoje: 531, 537, 539
00-950 Warszawa
tel.: 022 556 01 18, 556 01 14.

Sanepid.

Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, państwowych wojewódzkich, powiatowych I granicznych inspektorów sanitarnych.

Zadania Sanepid-u.

Nadzór nad warunkami:
 • higieny środowiska,
 • higieny pracy w zakładach pracy,
 • higieny radiacyjnej,
 • higieny procesów nauczania i wychowania,
 • higieny wypoczynku i rekreacji,
 • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.
Zapobieganie powstawania chorób zakaźnych, zawodowych i innych.
gis.gov.pl

Adresy wojewódzkich Sanepidów poniżej, tam też uzyskacie informacje o stacjach powiatowych.

WSSE Białystok
Adres : 15-099 Białystok, ul. Legionowa 8
Telefon : 85 740-85-40 Fax : 85 740-48-99

WSSE Bydgoszcz
Adres : 85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4
Telefon : 52 37-618-00 Fax : 52 345-98-40

WSSE Gdańsk
Adres : 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4
Telefon : 58 344-73-00 Fax : 58 520-32-53

WSSE Gorzów Wielkopolski
Adres : 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Mickiewicza 12b
Telefon : 95 722-60-57 Fax : 95 722-46-52

WSSE Katowice
Adres : 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39
Telefon : 32 351-23-00 Fax : 32 351-23-18

WSSE Kielce
Adres : 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 68
Telefon : 41 365-54-00 Fax : 41 345-18-73

WSSE Kraków
Adres : 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76
Telefon : 12 25-49-555 Fax : 12 416-20-93

WSSE Lublin
Adres : 20-708 Lublin, ul.Pielęgniarek 6
Telefon : 81 743-42-72 do 75; Fax : 81 743-46-86

WSSE Łódź
Adres : 90-046 Łódź, ul. Wodna 40
Telefon : 42 253-62-00 Fax : 42 253-62-19

WSSE Olsztyn
Adres : 10-560 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
Telefon : 89 524-83-00 Fax : 89 679 16 99

WSSE Opole
Adres : 45-367 Opole, ul. Mickiewicza 1
Telefon : 77 442-69-00 Fax : 77 442-69-04

WSSE Poznań
Adres : 61-705 Poznań, ul. Noskowskiego 23
Telefon : 61 854-48-00 Fax : 61 852-50-03

WSSE Rzeszów
Adres : 35-310 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16
Telefon : 17 852-21-11 Fax : 17 852-22-92

WSSE Szczecin
Adres : 70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
Telefon : 91 462-40-60 Fax : 91 462-46-40

WSSE Warszawa
Adres : 00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79
Telefon : 22 620-90-01 do 06 Fax : 22 624-82-09

WSSE Wrocław
Adres : 50-396 Wrocław, ul. Skłodowskiej Curie 73/7
Telefon : 71 328-30-41 do 49 Fax : 71 328-35-92

Inne instytucje niosące pomoc konsumentom.

 1. Urząd Komunikacji Elektronicznej - www.uke.gov.pl
 2. Arbiter bankowy - www.zbp.pl
 3. Rzecznik Ubezpieczonych - www.rzu.gov.pl
 4. Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki - www.skok.pl
 5. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl
 6. Urząd Regulacji Energetyki - www.ure.gov.pl
 7. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - www.ibrkk.pl
 8. Instytut Żywności i Żywienia- www.izz.waw.pl

 • Tag: Sanepid, rzecznik praw konsumenta, inspekcja handlowa, reklamacje
 • Autor: Cyryl Seredyński

Dodaj swoją opinię:

comments powered by Disqus
REKLAMA